เลขรอขาย   21737
ลำดับเรื่อง   24
คดีแดง   376/2552
ทรัพย์ที่ขาย   ทรัพย์หมาย ข (เครื่องจักร 59 เครื่อง)

ทรัพยหมาย ค (เครื่องจักร 2 เครื่อง)

เนื้อที่   -
เอกสารสิทธิ   ทรัพย์หมาย ข หมายเลขทะเบียนเครื่องจักรสัญญาจำนองที่ 200-511/31 และ 200-0324/43

ทรัพย์หมาย ค หมายเลขทะเบียน 43-318-202-0018, 0023 รวม 2 เครื่อง

ที่ตั้งทรัพย์   เลขที่ 147/1,2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอยแปซิฟิค ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา  
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกัน ทรัพยหมาย ข เป็นจำนวน 150,000 บาท
  • ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกัน ทรัพยหมาย ค เป็นจำนวน 5,000 บาท
  • การวางมัดจำ และ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระเป็น " เงินสด "
  • หรือ แคชเชียร์เช็ค " หรือ " เช็คของส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ " สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร เป็น ผู้รับเงิน
  • หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
  • หรือผ่านระบบ EDC ( Electronic Data Capture )
ราคาเริ่มต้น   100%-70% ของราคาประเมินอ้างอิง
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน   ทรัพย์หมาย ข 2,620,000 บาท

ทรัพย์หมาย ค 100,000 บาท

วันขายทอดตลาด   นัดที่ 1 4 ต.ค. 2560
  นัดที่ 2 25 ต.ค. 2560
  นัดที่ 3 15 พ.ย. 2560
  นัดที่ 4 6 ธ.ค. 2560
  นัดที่ 5

27

ธ.ค. 2560
  นัดที่ 6

17

ม.ค. 2561
สถานที่ขายทอดตลาด   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร

 

- Click ที่ รูปแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย -

  • ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง โทร.02-626-4444